Akreditácia MŠVVŠ SR

Stanovisko Ministerstva školstva SR:

Na základe pozitívnych výsledkov z overovania efektívnosti programu DRUHÝ KROK (pôvodne pod názvom SRDCE NA DLANI) v pilotných základných školách na Slovensku, ktoré
v rokoch 2003-2007 realizovali pracovníci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom zo dňa 28. mája 2008 pod
číslom CD-2008-3161/6959-1:911 odporúča výchovno – preventívny program Second Step v slovenskej verzii DRUHÝ KROK využiť ako učebnú pomôcku etickej výchovy na prvom stupni základných
škôl, v školských kluboch detí, v čase mimo vyučovania, v práci školských psychológov a v materských školách.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva podľa §42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako príslušný orgán schvaľuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Podpora psychosociálneho rozvoja detí a žiakov“, ktorého poskytovateľom je PROFKREATIS plus, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 60 hodín.
Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie,
učiteľ pre primárne vzdelávanie,
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
vychovávateľ,
pedagogický asistent,
asistent učiteľa,
asistent vychovávateľa.

Číslo rozhodnutia o akreditácií: 1678/2017 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 15
Rozhodnutie z 20. júna 2017

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva podľa §42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako príslušný orgán schvaľuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom: „Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov“, ktorého poskytovateľom je PROFKREATIS plus, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 40 hodín.
Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:
psychológ,
školský psychológ,
špeciálny pedagóg,
školský špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg.

Číslo rozhodnutia o akreditácií: 1679/2017 – KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 11
Rozhodnutie z 20. júna 2017