Učebný plán, osnovy a organizácia

Informácia o Akreditovanom kontinuálnom vzdelávaní pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

Oborný zamestnanec

Názov vzdelávacieho programu

Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov

Druh kontinuálneho vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania

Kombinovaná forma kontinuálneho vzdelávania (prezenčná forma a dištančná forma – v pomere 30 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne)

Názov kategórie

psychológ, školský psychológ,špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg

Kariérový stupeň

samostatný odborný zamestnanec,odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou

Počet kreditov

8 kreditov za účasť na aktualizačnom kontinuálnom vzdelávaní,3kredity za spôsob ukončenia vzdelávania – záverečná individuálnaprezentácia pred 3-člennou skúšobnou komisiou. Spolu 11 kreditov

Hlavný cieľ

Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné vedomosti a kompetencie odborných zamestnancov v oblasti  podpory psychosociálneho rozvoja detí a žiakov s dôrazom na ich well-being a sociálno-emocionálne zdravie v súlade s najnovšími poznatkami slovenskej a medzinárodnej vedy.

Špecifické ciele

–       aktualizovať teoretické poznatky o psychosociálnom rozvoji detí a žiakov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a výsledkami výskumov slovenskej a medzinárodnej vedy

–       prehĺbiť si poznatky o stratégiách primárnej prevencie a včasnej intervencie pri riešení problémov detí a žiakov v správaní a o ich optimálnom psychosociálnom rozvoji

–       poznať teoretické a praktické vedomosti a osvojiť si zručnosti v súvislosti s uplatňovaním medzinárodnej učebnej pomôcky a výchovno-preventívneho programu psychosociálneho rozvoja Druhý krok v školách a v školských zariadeniach

 

Pedagogický zamestnanec

Názov vzdelávacieho programu

Podpora psychosociálneho rozvoja detí a žiakov

Druh kontinuálneho vzdelávania

Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania

Kombinovaná forma kontinuálneho vzdelávania (prezenčná forma a dištančná forma – v pomere 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne)

Názov kategórie

učiteľ,vychovávateľ,pedagogický asistent

Názov podkategórie

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)

asistent vychovávateľa

asistent učiteľa

Kariérový stupeň

samostatný pedagogický zamestnanecpedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

Počet kreditov

Spolu 15 kreditov

12 kreditov za účasť na aktualizačnom kontinuálnom vzdelávaní,

3kredity za spôsob ukončenia vzdelávania – záverečná individuálna

prezentácia pred 3-člennou skúšobnou komisiou.

Hlavný cieľ

Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné vedomosti a kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti  podpory psychosociálneho rozvoja detí a žiakov s dôrazom na ich well-being a sociálno-emocionálne zdravie v súlade s najnovšími poznatkami slovenskej a medzinárodnej vedy.

Špecifické ciele

–      aktualizovať teoretické poznatky o psychosociálnom rozvoji detí a žiakov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a výsledkami výskumov slovenskej a medzinárodnej vedy

–       prehĺbiť si poznatky o stratégiách primárnej prevencie a včasnej intervencie pri riešení problémov detí a žiakov v správaní a o ich optimálnom psychosociálnom rozvoji

–       poznať teoretické a praktické vedomosti a osvojiť si zručnosti v súvislosti s uplatňovaním medzinárodnej učebnej pomôcky a výchovno-preventívneho programu psychosociálneho rozvoja Druhý krok v školách a v školských zariadeniach

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Garant

Eva Gajdošová, prof., PhDr., PhD., pracovníčka Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, štatutárny zástupca občianskeho združenia PROFKREATIS plus, držiteľka certifikátov pre podporu mentálneho zdravia detí, ako aj certifikátu trénera v medzinárodnom preventívnom programe Druhý krok získaného v medzinárodnej organizácii Committee for Children,  Seattle, USA v r. 2004, overovateľka efektívnosti preventívneho programu v slovenských materských a základných školáchGarant spĺňa  požiadavky §43 ods.4, 5 Zákona č.317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lektori

Doc. PhDr. Marta Valihorová, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Mária Barancová, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave

Personálne zabezpečenie je v súlade s čl. 2 ods. 12 Smernice 18/2009 -R a kvalifikačné požiadavky, lektorské skúsenosti a odborné požiadavky na lektorov sú zabezpečené v takej miere, ktorá je predpokladom kvality poskytnutého kontinuálneho vzdelávania.