Komu je program určený?

Na prvom mieste sú DETI!

Program DRUHÝ KROK učí deti  prostredníctvom vyškolených učiteľov a psychológov  poznávať seba a iných, byť empatickými a solidárnymi a naučiť sa
spolupracovať v tímoch. Deti v rámci úloh programu  zisťujú, aké dôležité je vzájomne si pomáhať, kvalitne spolupracovať či vytvárať dobré interpersonálne vzťahy. Takto sa pripravujú
na život dospelého bez zlých spomienok na šikanovanie či agresivitu v detskom veku, ktoré môžu preukázateľne poznačiť ich osobnostný rozvoj.

Tento program je určený hlavne pre deti v materských školách a na 1. stupni základných škôl.

Bez učiteľov by to nešlo!

Program DRUHÝ KROK poskytuje učiteľom potrebné informácie, vedomosti a zručnosti pre prácu s rozvíjaním sociálno-emocionálnych a morálnych
kompetencií  detí  na vyučovacích hodinách a v práci s učebnými pomôckami, avšak závisí pravdaže od osobnosti učiteľov ako dokážu s deťmi reálne pracovať, vypočuť si ich,
a pomôcť im zvládať emócie a meniť prežívanie a správanie. DRUHÝ KROKje učebnou pomôckou, podľa ktorej učiteľ na vyučovacích hodinách počas celého roku postupuje. Modelové
situácie zo života detí sú zachytené na veľkoformátových fotografiách, ktoré pre potreby výchovy a vzdelávania vybrali skúsení odborníci psychológovia.

Do programu sa môžu zapojiť:

  • Učitelia materských škôl
  • Učitelia I. stupňa základných škôl
  • Psychológovia
  • Špeciálni pedagógovia
  • Výchovní poradcovia
  • Koordinátori prevencie
  • Sociálni pracovníci
V prípade, ak máte záujem absolvovať odborné školenie a získať certifikát pre prácu s programom DRUHÝ KROK, navštívte sekciu Pre učiteľov a školy.

Pomáhame aj rodičom.

Program DRUHÝ KROK pomáha nielen deťom, ale aj ich rodičom. V súčasnej uponáhľanej dobe môže byť pre rodičov nesmiernou pomocou, ak sa ich dieťa zdokonalí v sociálnych
a komunikačných zručnostiach práve vďaka škole a pedagógom. Zároveň, vzhľadom na to, že rodičia častokrát nevedia, čo ich dieťa v škole prežíva, získajú aspoň istotu, že ak by sa ich dieťa
stretlo napríklad so šikanovaním  či násilím, nebude sa báť o tom rozprávať,  riešiť ho spolu s dospelými, zvládať krízy a náročné životné situácie. Takto sa vzniknuté
problémy  jednoduchšie a hlavne rýchlejšie vyriešia.
Je potrebné vytvoriť deťom také školské prostredie, aby do školy chodili s radosťou.