OZ Profkreatis

Združenie vo všeobecnosti organizuje vzdelávacie aktivity a programy zamerané na osobnostný rozvoj, personálnu inteligenciu, profesionálnu orientáciu, kariérny rast, zdokonalenie komunikačných a
prezentačných zručností, ako aj programy na boj proti nevhodnému sociálnemu správaniu na pracovisku a na školách.
OZ PROFKREATIS vytvára rôzne aktivity pre ľudí už od predškolských zariadení, cez obdobie školskej dochádzky, pokračuje prípravou programov zameraných na kariérny rast pre
vysokoškolákov až po ich profesijný život. Okrem vzdelávania poskytuje OZ PROFKREATIS aj psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické a školsko  –
psychologické služby, prevenciu, diagnostiku a konzultácie s rodičmi detí s poruchami učenia či správania. A tým sa dostávame až ku akreditovanému vzdelávaniu DRUHÝ KROK.
Akreditované vzdelávanie DRUHÝ KROK pod názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“ je určený pre materské
a základné školy, školské kluby a domovy.
Občianske združenie bolo založené v roku 1993 pod názvom Spoločnosť pre rozvoj priateľského partnerstva v školách a zaevidované na Ministerstve vnútra SR pod číslom
VVS/1-900/90-9338-4. V roku 2005 bol názov spoločnosti zmenený na OZ PROFKREATIS, ktorý lepšie vystihuje aktivity, ktorými sa občianske združenie v súčasnosti zaoberá.

Viac informácii o Občianskom združení PROFKREATIS môžete nájsť? TU.

PROFKREATIS pracuje s ľuďmi a pre ľudí v každom ich životnom období.

Úspešné aktivity OZ PROFKREATIS:

v roku 1993

Spolupráca s Filozofickou fakultou UK pri pedagogicko – psychologickom experimente a overovaní koncepcie práce školského psychológa v škole.

Od roku 1993

Vypracovávanie a realizovanie preventívnych a rozvíjajúcich programov pre žiakov základných škôl.

Od roku 1998

Založenie Súkromnej základnej školy, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava (bližšie pozri www.detieuropy.sk) a jej zaradenie do siete základných škôl na Slovensku.

v roku 2000

Ú?as? na národnej konferencii SR proti rasizmu a spolupráca na materiáloch pre Brusel s názvom „Vzdelávanie k tolerancii v duchu OSN pre vzdelávanie k ?udským
právam
„.

na prelome rokov 2000/2001

Realizácia úlohy Úradu splnomocnenca pre rómsku otázku „Profesionálna orientácia a voľba povolania žiakov ZŠ na národnostne a etnicky zmiešanom území„.

v rokoch 2001 – 2003

Participácia na overovaní pilotného projektu MŠ SR „SRDCE NA DLANI– rozvíjajúci program proti násiliu v školách“.

v roku 2005

Organizácia 1. ružinovskej konferencie spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Ružinov  „Spoločne proti násiliu za bránami škôl“ a vydanie zborníka z konferencie s rovnomenným
názvom.

v roku 2006

Prednášková a výcviková činnosť pre učiteľov základných a stredných škôl na tému „ Agresia, násilie a šikanovanie v školách“.

v roku 2007

Založenie  Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie (www.paneuropasa.sk) a jej zaradenie do siete stredných škôl.
Úspešné riešenie projektu Úradu vlády SR s názvom „Multikultúrne tolerantná škola. Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom vzdelávacom programe.

Organizácia 2. ružinovskej konferencie v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava – Ružinov s názvom „Multikultúrne tolerantná škola, Rozvoj tolerancie žiakov k migrantom v školskom
vzdelávacom programe
“.

v roku 2008

Organizácia 7. medzinárodného konzorcia o preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP v Nitre s participáciou 20 štátov sveta, ktoré program v školách používajú.
Organizácia 3. ružinovskej konferencie s podporou Miestneho úradu Bratislava – Ružinov  o problémoch v školstve a psychologických službách škole v krajinách EU.

v roku 2009

Organizácia 4. ružinovskej medzinárodnej konferencie s podporou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov s názvom „Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich
profesiách
„, s participáciou zahranicných psychológov z Kanady, Španielska, Francúzska, Belgicka a Dánska.

v roku 2010

Organizácia 5. ružinovskej medzinárodnej konferencie s podporou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov s názvom „Podpora a ochrana zdravia uciteľov“.

v roku 2011

Organizácia viacerých behov akreditovaného vzdelávania pod názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“.

v roku 2012

Organizácia viacerých behov akreditovaného vzdelávania pod názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“.

v roku 2012

Organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Škola a prevencia nelátkových závislostí u detí a mladistvých.“ v grantovou podporou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov a v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou, Asociáciou školskej psychológie a Slovenskou komorou ucitelov.

Realizácia grantu  Magistrátu mesta Bratislavy „Aj keď si iný, si môj kamarát.“

v roku 2013

Organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Psychologické
aspekty kvality školy
“ s grantovou podporou Miestneho úradu Bratislava-Ružinov
a v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou a Slovenskou komorou učiteľov.

v roku 2014

OZ PROFKREATIS s partnerom GlaxoSmithKlein (GSK) a jeho finančnou podporou vyškolilo 90 učiteľov z 52 základných škôl z celého Slovenska v rámci akreditovaného vzdelávania názvom „Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách“ a odovzdalo 52 školám preventívny program DRUHÝ KROK ako u?ebno-výchovnú pomôcku.

Od  roku 2014

OZ PROFKREATIS získalo licenciu pre preventívny program DRUHÝ KROK aj pre Českú republiku.