Lektori

Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD.

Vyštudovala pedagogickú psychológiu v kombinácii s jazykom anglickým na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1981 až do roku 2011 pracovala na
Katedre psychológie ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na školskú psychológiu (poruchy správania, špecifické a vývinové poruchy učenia, sociálna psychológia školy, sociálno-psychologický výcvik,
preventívne programy, metódy školskej psychológie, teoretické a praktické otázky výchovno-preventívneho programu DRUHÝ KROK). Na Filozofickej fakulte UK získala aj titul PhD. a Prof.
Od januára 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde garantuje Študijný program Školská a pracovná psychológia v magisterskom štúdium
3.1.9. Psychológia a je tiež garantkou doktorandského štúdia Školská psychológia .

Je spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie  SR a ČR, v ktorej bola v rokoch 1998 – 2000 jej predsedkyňou. Je členkou EFPA Standing Committee Psychology in Education –
N.E.P.E.S. v Bruseli, členkou Medzinárodnej asociácie školskej psychológie ISPA a predsedkyňou občianskeho združenia PROFKREATIS plus.
Z jej iniciatívy sa založila Súkromná základná škola a Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, v ktorej nielen vychádzajú z nového trendu pozitívnej psychológie a pedagogiky, ale sú školami s inkluzívnou edukáciou.

Je  držiteľkou certifikátu trénera v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK) získaného od CommitteeforChildren, Seattle, USA v r. 2004 a hlavným koordinátorom vzdelávania v tomto programe.

Je psychologičkou v Súkromnom centre poradenstva a prevencie, Sklenárova 1, Bratislava.

Je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia PROFKREATIS so sídlom v Ružovej doline 29 v Bratislave. Organizuje intervenčné programy pre žiakov a učiteľov (program riešenia
konfliktov na školách, program k tolerancii a znižovaniu agresivity na školách, program emocionálnej a sociálnej inteligencie na školách).
Pôsobila aj ako lektorka po vzdelávaní manažérov a vedúcich pracovníkov Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a v Inštitúte verejnej správy.

__________________________________

PhDr. Herényiová Gabriela, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1982 až doteraz pracuje na Filozofickej fakulte ako vysokoškolský učiteľ
školskej a pedagogickej psychológie.V rokoch 2004 až 2007 sa absolvovala výcvik  v oblasti rodinnej terapie v Prahe. Je členkou Medzinárodnej asociácie školskej psychológie
(ISPA) a zastupuje Asociáciu školskej psychológie (AŠP) SR a ČR v tejto organizácii, ktorá každoročne organizuje kolokviá v rôznych krajinách sveta.
Zúčastňovala sa na realizácii humanistickej Školy priateľského partnerstva, v ktorej výskumne overovala opodstatnenosť funkcie a pôsobenia školského psychológa priamo na školách a možnosti zavedenia
humanistických prvkov do našich škôl. Je držiteľkou certifikátu v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK)
získaného od CommitteeforChildren, Seattle, USA v r. 2004.
Organizuje intervenčné programy pre žiakov a učiteľov (program riešenia konfliktov na školách, program k tolerancii a znižovaniu agresivity na školách, program emocionálnej a sociálnej
inteligencie na školách).

___________________________________

Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Vyštudovala odbor psychológia – pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vykonala rigoróznu skúšku a získala titul PhDr.,
ako aj obhájila kandidátsku prácu a získala titul CSc.. Titul Doc. získala v roku 1995 na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 1996 absolvovala rôzne kurzy ako
Muzikoterapia, Adlerova terapia, Satirovej terapeutický rodinný kurz
. Od roku 1974 pôsobila ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte, neskôr sa stala vedúcou kabinetu psychológie. V roku
1984 pôsobí na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre psychológie. Za túto svoju pôsobnosť bola dvakrát vedúcou katedry psychológie a prorektorkou pre pedagogickú činnosť.
Zúčastňovala sa mnohých zahraničných aktivít ako aj medzinárodných podujatí v Bostone, Melbourne,  Egeri či Instanbule. Je členkou redakčnej rady „Pedagogická revue“,
„Školský psychológ“ či „Múzy v škole“. Takisto je členkou ISPA a predsedníčkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR.