Desatoro rodiča

Súčasná situácia

V súčasnosti vidíme okolo seba  dva extrémy výchovy rodičov – na jednej strane sú tu rodiča, ktorí, žiaľ, nemajú z rôznych dôvodov čas na výchovu svojich detí, napr. pracujú aj v dvoch
zamestnaniach a s deťmi sa vidia až neskoro večer, kedy si sadnú k televízii alebo k počítaču a mlčky tam presedia unavení a vyčerpaní z práce celý večer. Nepýtajú sa, čo ich dieťa cez deň robilo,
kde bolo, s kým sa stretlo, či je šťastné, nešťastné, smutné, či ho niečo veľmi trápi a možno má problém, s ktorým sa bojí prísť za rodičom.  

Na druhej strane sú tu rodičia, ktorí by pre svoje dieťa urobili naozaj všetko, maximálne sa mu obetujú, stáva sa, že mu obetujú celý svoj život, všetky aktivity rodičov, aj ich záujmy a myslenie sa
točí okolo dieťaťa, ako keby rodičia, a zvlášť mama, nemali nárok na svoj osobný život. Títo rodičia sú neskonale trpezliví, obetaví, ustráchaní, robia za svoje dieťa všetko, len aby bolo dieťa
šťastné, spokojné, prinesú mu všetko, čo mu na očiach vidia. A dieťa napokon ani nie je také šťastné a spokojné a vyžaduje stále viac a viac, stáva sa sebeckým, nesamostatným, naviazaným na rodiča či
neschopným odpútať sa.

Čoraz častejší sa objavuje aj iný výchovný trend- dovoliť dieťaťu všetko o čo si požiada, len preto, aby sme dieťa nechali slobodne sa vyvíjať a nezabili v ňom napríklad génia, ktorý objaví nový liek
či v desiatich rokoch vytvorí supermodernú sociálnu sieť. A tak rodičia dovolia dieťaťu vyvíjať sa podľa jeho predstáv. Dieťa už od narodenia nedostáva žiadne hranice, nemá režim, ktorý pre svoj
život potrebuje a rodič mu vyhovie v akejkoľvek jeho požiadavke. A tak sa už do materských škôl dostávajú deti neakceptujúce žiadnu autoritu, deti, ktoré nevedia trpezlivo počkať, kým na ne príde
rad, detí, ktoré si neustále presadzujú svoju vôľu a nevedia sa podeliť o hračku.

Skúsenosti potvrdzujú, že nevhodná je výchova:

  • príliš direktívna – prísna, bez milého slova, bez pohladenia, bez pochvaly,
  • príliš protektívna – ochraňujúca dieťa až priveľmi, nedovoľuje mu spoznávať svet s jeho nástrahami, pretože práve pred nimi     sa rodičia pokúšajú ho chrániť,
  • príliš liberálna – bez hraníc, dôsledkov, príliš veľa voľnosti, žiadna zodpovednosť,
  • príliš rozporuplná – protirečenia rodičov, rodičia nedržia pri výchove spolu, každý z nich hovorí niečo iné a hlavne, čo jeden dovolí, to druhý zakáže.

Preto je dobré dodržiavať tieto rady:

1) Stavajte deťom pravidlá „hry“
Deti potrebujú pevné pravidlá. Pravidlá predstavujú pevné body všedného dňa. Patrí k nim napríklad aj to, kto kedy ráno vstáva, ako vyzerá rituál rannej hygieny a raňajok, kto a ako dlho môže zostať
vonku, kto a akou mierou sa podieľa na domácich prácach, ako prebiehajú rodinné sviatky. Problémy v rodine vznikajú vtedy, ak je pravidiel príliš mnoho alebo príliš málo, a keď vďaka nedôslednosti
strácajú zmysel. Platí však aj to, že aj vy rodičia musíte rešpektovať všetky pravidlá, dohody a ich dôsledky.

2) Buďte vo výchove a výchovných postupoch jednotní
I keď máte ako rodičia rôzne názory – otec niečo vo výchove povolí, zatiaľ čo matka to isté zakáže – je vo výchove detí nutné zachovanie určitej jednoty a spoločného smerovania výchovného pôsobenia.
Môžete mať pokojne rôzne názory a postoje. Ale skôr než začnete konať, mali by ste sa dohodnúť na kompromise a stáť si za ním. Deti sa tak naučia, že nejednotnosť nemôžu zneužívať, že nemôžu stavať
rodičov proti sebe, že existujú síce rôzne názory, ale že  je ich možné tolerovať. Správne vedená hádka je konštruktívna a môže skončiť dobrým výsledkom.

3) Buďte dôsledný pri dodržiavaní pravidiel správania sa
Dbajte dôsledne a s vytrvalosťou na dodržiavaní už raz stanovených pravidiel. Správajte sa k deťom priateľsky, ale rozhodne. Vysvetlite im zmysel konkrétnych pravidiel a upozornite ich na dôsledky
nedodržania pravidiel..
Odpúšťajte chyby, ale nepoľavte. Nikto nie je dokonalý. Premýšľajte o tom, čo ste vy alebo dieťa urobili zle a aké to malo príčiny. Neprítomnosť pravidiel plodí chaos.

4) Odolajte citovému vydieraniu dieťaťa
Deti  vedia byť úspešnými citovými manipulátormi, dokonca „malými tyranmi“. Takéto dieťa  nerešpektuje žiadne dohody a pravidlá, robí si podľa seba, nepočúva príkazy a zákazy, má veľa
konfliktných situácií s inými deťmi, Doma sa jeho rodina krúti len okolo potrieb a požiadaviek dieťaťa, celý svet sa točí podľa jeho požiadaviek, tak si nakoniec aj to nové autíčko vydupe aj keby mal
použiť náhly príval falošných sĺz. Neverte teda uslzeným očkám, ktoré sa hneď po dosiahnutí svojho zámeru zázračne vysušia. Ani tie najsmutnejšie pohľady neospravedlnia jeho výtržnosti. Niektoré deti
pomôže zmeniť práve vstup do väčšieho školského kolektívu, kde už nie sú centrom pozornosti a spolužiaci im dajú jasne najavo, že sa s ich správaním nechcú stotožniť.

5) Vymedzujte deťom hranice
Rovnako ako určené pravidlá, tak i hranice vytvárajú rámec, v ktorom sa deti môžu prejaviť, získať skúsenosti, pohybovať sa. Všetky deti chcú stanovené hranice stále rozširovať, a je to v poriadku.
Čím je dieťa staršie, tým viac hranice rozširujeme a nechávame ho od seba odísť. Úlohou rodičov je chrániť deti pred nebezpečenstvom, ktoré nevedia ešte  samé odhadnúť.

6) Staňte sa pre svoje deti autoritou aj priateľom
Aj keď by sa tak možno na prvý pohľad nezdá, ale autorita a priateľstvo sa vôbec nevylučujú. Autorita neznamená diktátorskú túžbu po moci. Znamená určovať pravidlá, žiadať si ich plnenie, ale zároveň
zostať pre deti priateľom a partnerom a dávať im možnosť prejaviť názor alebo pripomienku, a prijať ju, ak je dobrá.

7) Nezabudnite deti aspoň raz za deň pochváliť
Existuje princíp, ktorý sa dá pri výchove detí označiť za univerzálny. Získate viac toho, čo pravidelne oceníte.Ak zistíte, že vaše deti robia to, čo majú robiť, oceňte ich, pochváľte ich, povedzte
im, že to urobili správne. Uznajte aj nepodarené pokusy. Dobrý úmysel je treba povzbudiť. Nič sa na prvý pokus nemusí podariť. Povedzte deťom, že sa tešíte z toho, aké sú zodpovedné, húževnaté,
pomáhajúce, tolerujúce, odpúšťajúce… Aj keď tieto vlastnosti  ešte nemajú dokonalé, chváľte ich za ne. Deti sa tomuto obrazu začnú chcieť podobať.

8) Spoločne si plánujte deň, týždeň, mesiac
Spoločný plán dáva deťom istotu. S deťmi by ste mali hovoriť o tom, čo sa v rodine ide robiť, čo sa bude kedy diať, kedy kto príde, kam sa pôjde. Dobré je urobiť si  spoločne s deťmi plán na
týždeň, alebo na mesiac. Naplánovať si rôzne akcie, výstavy, divadielka, kiná, výlety, návštevy, rôzne hry, aktivity. Rozvrh týždňa pomáha deťom rozdeliť si čas a učí ich rozvrhnúť si deň tak, aby si
stihli urobiť  domáce úlohy, pohrať sa a aj si oddýchnuť. Aj takto je možné sa vyhnúť zbytočnému stresu a únave dieťaťa aj rodiča.

9) Prejavujte voči deťom lásku
Minimálne raz denne si dieťa pritúľte a povedzte mu, ako ho máte nadovšetko radi. A nikdy svojmu dieťaťu nepovedzte, že neľúbite, ani keď vás veľmi nahnevá, alebo ani keď donesie päťku v žiackej
knižke a nebodaj na vysvedčení. Radšej povedzte: „Sklamal si ma.“

10) Poskytujte deťom  v rodine pokoj, stabilitu, harmóniu
Deti potrebujú pokojné láskyplné rodinné prostredie, ktoré v nich vyvoláva pocit istoty a bezpečia. Medzi partermi zákonite dochádza k výmene názorov, hádke, kríze, ktorá sa odohráva pred očami detí,
ale vždy by mali byť svedkami toho, že rodičia si odpustia, uzmieria, dohodnú, navrhnú kompromisné riešenie. Aj po rozvode partnerov je dobré dohodnúť sa na zrelom postupe v prospech dieťaťa.

Vo výchove detí je dobré myslieť aj na to, že deti vychováva viac ich okolie, ako rodina. Je to surové tvrdenie. Ale v dobrej štvrti sa jednoducho deťom darí lepšie. Akokoľvek dobrá ste rodina, ak
bude vaše dieťa obklopené grázlami, stane sa pravdepodobne grázlom. Výchova detí teda zahŕňa aj to, aké prostredie im vytvoríte. Zaradiť ho do nejakej skupiny, lebo dieťa potrebuje seba vnímať ako
súčasť celku, a siete vzťahov, čo mu dáva pocit vlastnej identity.