Desatoro učiteľa

1) Pravidlá
Deťom v škole treba vymedziť pravidlá hry, mantinely, zákony. Zabezpečiť im aj v školskom prostredí čo najviac rituálov,pravidelných aktivít, zvykov, tradícií, rutín, takto sa deti cítia bezpečne
(začiatok hodiny, koniec hodiny, vstup do triedy a i.).

2) Pravidelnosť
Počas školského roku sa musia striedať pravidelné udalosti, nepravidelnosť deti neurotizuje.

3) Primeranosť 
Nezadávať deťom neprimerané úlohy vzhľadom na ich handicap (napr. dyslexia, nesústredenosť, slabšia pamäť, a i.) a teda hoci sa javí inteligentné a bystré, úlohy nezvláda.

4) Začlenenie
Zaraďovať problémové deti, napr. tie s ADHD, postupne do sociálnych vzťahov v triede, pretože problémové deti majú pre svoj narušený sebaobraz, impulzivitu či agresivitu viac nepriateľov ako
priateľov, ostatné deti ich nemajú veľmi radi, lebo im robia zle. V podstate tieto deti veľmi túžia do kolektívu triedy zapadnúť a byť jej súčasťou.

5) Pochvala a trest
Pri dobrom správaní v škole treba každé dieťa, ale aj to problémové, odmeňovať a chváliť. Pri trestaní používať rozumné tresty, napr. odoprieť zábavnú aktivitu, pridať prácu navyše (mať
pripravených aspoň 5 zmysluplných a prospešných prác), poslať dieťa von z triedy, pozastaviť výhody…

6) Nestrápňovať
Dôležité veci a najmä kritiku prediskutovať medzi štyrmi očami, nie pred kolektívom. Spôsob komunikácie Hovoriť pokojne, sebaisto, nevyhrážať sa a zopakovať postoj niekoľkokrát v rôznych
obmenách.

7) Spôsob komunikácie
Hovoriť pokojne, sebaisto, nevyhrážať sa a zopakovať postoj niekoľkokrát v rôznych obmenách.

8) Súkromie
Poskytnúť deťom z času na čas aj kúsok súkromia – napr. miesto, kam sa môžu v prípade potreby uchýliť (box, domčeky, počúvanie hudby či počítačové hry).

9) Príležitosť uspieť
Sústrediť sa viac na to, aby každé dieťa, aj to problémové, mohlo dosiahnuť úspech, než myslieť na to, ako ho všetko stihnúť naučiť.

10) Špeciálny pedagóg
Dať do triedy pomocného učiteľa najlepšie špeciálneho pedagóga, alebo školského psychológa, ktorý s dieťaťom sám pracuje, berie ho aj počas vyučovania von z triedy, zamestná ho, učí sa s ním, preberá s ním učebnú látku, píše s ním písomný test.