Odborní garanti

Prof. PhDr. Gajdošová Eva, PhD.

Vyštudovala pedagogickú psychológiu v kombinácii s jazykom anglickým na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1981 až do roku 2011 pracovala na
Katedre psychológie ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na školskú psychológiu (poruchy správania, špecifické a vývinové poruchy učenia, sociálna psychológia školy, sociálno-psychologický výcvik,
preventívne programy, metódy školskej psychológie, teoretické a praktické otázky výchovno-preventívneho programu DRUHÝ KROK). Na Filozofickej fakulte UK získala aj titul PhD. a Prof.
Od januára 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde garantuje Študijný program Školská a pracovná psychológia v magisterskom štúdium
3.1.9. Psychológia a je tiež garantkou doktorandského štúdia Školská psychológia .

Je spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie  SR a ČR, v ktorej bola v rokoch 1998 – 2000 jej predsedkyňou. Je členkou EFPA Standing Committee Psychology in Education –
N.E.P.E.S. v Bruseli, členkou Medzinárodnej asociácie školskej psychológie ISPA a predsedkyňou občianskeho združenia PROFKREATIS.
Z jej iniciatívy sa založila a realizovala humanistická Škola priateľského partnerstva, v ktorej výskumne overovala opodstatnenosť funkcie a pôsobenia školského psychológa a možnosť zavedenia
humanistických prvkov do procesu edukácie.

Je  držiteľkou certifikátu trénera v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK) získaného
od CommitteeforChildren, Seattle, USA v r. 2004 a hlavným koordinátorom vzdelávania v tomto programe.

Je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia PROFKREATIS so sídlom v Ružovej doline 29 v Bratislave. Organizuje intervenčné programy pre žiakov a učiteľov (program riešenia
konfliktov na školách, program k tolerancii a znižovaniu agresivity na školách, program emocionálnej a sociálnej inteligencie na školách).
Pôsobila aj ako lektorka po vzdelávaní manažérov a vedúcich pracovníkov Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a v Inštitúte verejnej správy.

__________________________________