Skúsenosti na Slovensku

Program SECOND STEP je originálnym formátom programu DRUHÝ KROK a jeho autorskou organizáciou je  nezisková medzinárodná organizácia Comiteefor Children so sídlom v Seatlli,  USA. Vzhľadom na  úspechy a veľmi dobré výsledky,  ktoré program SECOND STEP  v štátoch USA a v Kanade  zaznamenal , mohol tento program expandovať aj do zahraničia. Samozrejme prišiel aj k nám na Slovensko.

Efektívnosť programu SECOND STEP sme na Slovensku overovali v rokoch 2003 – 2007.

Program sa vtedy preložil do slovenského jazyka, výskumne overil v edukačnej praxi 14 základných škôl a 2 materských škôl v rôznych regiónoch Slovenska pomocou zaškolených učiteľov a školských psychológov, ktorí s deťmi pracovali. A tak ako aj v ostatných štátoch, aj výskum na Slovensku potvrdil vysokú efektívnosť a kvalitu programu  na zmenu prežívania a správania u detí. Na požiadanie materskej organizácie CommitteeforChildren dostal  program následne slovenský názov DRUHÝ KROK.

Prínos programu

Učitelia konštatujú prínos programu v troch rovinách:

 1. Poznanie emócií u seba a iných a uvedomenie si vlastných emócií
 2. Sebaregulácia emócií, zvládanie hnevu a agresie.
 3. Riešenie konkrétnych detských životných situácií a konfliktov

Už počas realizácie programu učitelia pozorovali viaceré pozitívne reakcie a prejavy správania žiakov. 

Deti si začali viac všímať emócie svojich spolužiakov, začali ich postupne identifikovať na základe neverbálnych prejavov a následne verbálne opisovať. Deti boli schopné
vcítiť sa do prežívania iných, opísať čo spolužiak prežíva, či je skľúčený, veselý , nahnevaný, prekvapený, smutný a pod.

Učitelia zdôrazňovali prínos programu aj u výrazne introvertných detí, ktoré sa v triede pred ostatnými spolužiakmi nechceli prejaviť. Títo žiaci postupne získali odvahu hovoriť
o sebe, o svojich pocitoch a zapájať sa do sociálnej komunikácie. Program bol vysoko účinný aj u hyperaktívnych a nepozorných detí. Počas prvých stretnutí síce deti reagovali
zvýšenou hyperaktivitou, nepokojom a výbušnosťou, ale postupne sa ich psychomotorický nepokoj znižoval, deti sa upokojili a začali využívať sebaregulovanie emócií.

Účinok programu sa ukázal aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií v triede, v ktorých začali deti používať zručnosti osvojené v modelových situáciách
programu.

Pozitíva programu

Učitelia skonštatovali nasledujúce pozitíva:

 • vynikajúco štruktúrovaný program do tematických blokov ako empatia, riešenie problémov a sebaregulácia negatívnych emócií
 • dôkladná príprava každého stretnutia po metodickej a obsahovej stránke (karty, plagáty)
 • poznanie základných emócií (šťastný, nešťastný, smutný, veselý, prekvapený, naplašený) na základe neverbálnych prejavov už v mladšom školskom veku
 • pomenovanie emócií a ich verbálny popis
 • rozvoj empatie, vcítenie sa do prežívania druhých
 • sebaregulácia negatívnych emócií – najmä hnevu, zlosti, smútku
 • rozvoj sociálnych zručností používaných v rôznych životných situáciách
 • rozvoj tolerancie k odlišnostiam (obrázky detí inej farby pleti prijímali žiaci bez  akýchkoľvek problémov) 

Výsledky overovania efektívnosti programu

Dôležitá pre nás bola otázka, do akej miery program DRUHÝ KROK ovplyvní správanie žiakov v školách, pričom sme sa zamerali hlavne na pozornosť, impulzivitu, vôľovú sebakontrolu,
sociabilitu, negativizmus, emočnú labilitu, tvorivosť a porozumenie.

Školské správanie sme merali Škálovým dotazníkom školského správania od autorov A. Mezera, L. Škeříka, J. Kubíče (2000). Posudzovaciu škálu tvorilo 46 položiek – indikátorov
individuálneho správania žiaka, ktoré triedni učitelia hodnotili na 5 bodovej škále, od 5 – veľmi často po 1 – nikdy.  Výskumný súbor tvorilo 121 žiakov (69 dievčat a 52
chlapcov) v 1. a 2. ročníku základných škôl  (6 – 8 rokov) vBratislave (2 štátne ZŠ, 1 súkromná ZŠ), Veľkých Levárovciach (2 štátne ZŠ) a Zlatých Klasoch (2 triedy s prevažne rómskou
populáciou).

Analýza výsledkov potvrdila, že program DRUHÝ KROK mal už po roku intenzívneho používania štatisticky významne pozitívny vplyv na školské správanie sa žiakov v
týchto sledovaných prejavoch:

 • tvorivosť
 • samostatnosť
 • porozumenie
 • sociabilita
 • sebakontrola.     

Na základe výsledkov pilotného výskumu sme predpokladali, že program SECOND STEP je vhodné a efektívne používať v:

 •   materských školách
 •   základných školách (štátnych, cirkevných, súkromných aj špeciálnych)  
 •   pedagogicko – psychologických poradniach
 •   detských domovoch
 •   liečebno-výchovných zariadeniach
 •   školských kluboch a družinách
 •   a inde

Referencie:

 1. Gajdošová, E. – Herényiová, G. 2003.Multikulturálny program sociálno-emocionálneho učenia žiakov ZŠ Second Step ako prevencia proti násiliu a agresivite žiakov. In: Novinky v pedagogické a školní
  psychologii, Zlín: Lingua, s.39 – 46.
 2. Gajdošová, E. – Herényiová, G. 2005. Pilot Study of Second Step in Slovakian Schools. In: Zborník z konferencie International Consortium on Second Step and Social-Emotional Learning 
  „Sharing our Vision for Children“, Seattle, Washington, USA, 16. – 18. október 2005,  s. 70 – 75.
 3. Herényiová, G. – Gajdošová, E. 2005. Doterajšie výsledky používania preventívneho programu proti násiliu  v slovenských základných školách. In: Zborník „Spoločne proti násiliu za bránami
  škôl“, Nitra: UKF, s.89-99.
 4. Gajdošová, E. a kol.2005. Prvá ružinovská konferencia – Spoločne proti násiliu za bránami škôl. In: Prevencia, roč. IV, 2/2005, s.64 – 65, Bratislava: ÚIPŠ.
 5. Gajdošová, E.2007. Násilie v školskom prostredí – faktory a náprava. In: Gajdošová, E. a kol.: Riešenie porúch žiakov v správaní v škole. Možnosti zvládania agresie a násilia. Bratislava :
  Stimul.
 6. Gajdošová, E. – Herényiová, G. 2007.  Program sociálno-emocionálneho učenia proti násiliu Second Step v slovenských ZŠ. Zborník z medzinárodnej konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií,
  emocionality a motivácií“, Bratislava 15.-16.november 2007, s.19, Bratislava: FFUK.
 7. Gajdošová, E. 2007. Prvé výsledky aplikácie programu sociálno-emocionálneho učenia SECOND STEP zameraného proti agresii a násiliu v školách. In: Sborník abstrakt „Střetávání racionality a
  ideologie“, IV. ročník mezinárodní konferencie Primární prevence rizikového chování, 26.-27.11.2007. Praha:  Univerzita Karlova, s.32.
 8. Gajdošová, E.- Collotd´Escury-Koenigs, A.2008. How to Prove weImprove in Social Competence, SocialCognition, Selfconfidence and Prejudice. In: Zborník abstraktov z konferencie „SchoolPsychology
  in a Changing Society“, 30th ISPA Conference, 8.-13.7.2008, Utrecht, Holandsko: NIP SectorJeugd s.145.
 9. Gajdošová, E. 2008. Preventívny program multikultúrnej tolerancie voči migrantom. In: Sborník abstrakt, V. ročník mezinárodní konferencie Primární prevence rizikového chování, 10. – 11.11.2008.
  Praha:  Univerzita Karlova, s.32.
 10. Gajdošová, E. a kol. 2011.Ako zabrániť násiliu páchanému na deťoch a dospievajúcich. Bratislava : PROFKREATIS.
 11. Gajdošová, E. – Hubinská, L. – Jakubková, V. 2011. Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení problémov a porúch detí v správaní. Bratislava : Profkreatis.

Efektívnosť programu SECOND STEP sme na Slovensku overovali v rokoch 2003 – 2007.