Bratislava, 19.9.2014

DRUHÝ KROK

dokázate?ne pomáha zvláda? agresivitu a šikanovanie na školách

Šikana, agresivita detí, útoky na u?ite?ov ?i intolerancia vo?i odlišnostiam. Situácia, ktorá pod?a aktuálnych prieskumov vzbudzuje najvä?šie obavy ako u u?ite?ov, tak aj
u rodi?ov. Najviac sa však dotýka detí. Druhý krok – celoslovenský projekt emocionálneho vzdelávania detí, práve tieto problémy rieši.

Takmer polovica opýtaných žiakov priznala, že boli obe?ou šikany. Tretina opýtaných detí sa so svojim trápením nikomu nezdôverí. Viac ako polovica prípadov šikany sa stáva priamo v školskom
prostredí. Tretina žiakov uviedla, že bolo svedkom šikany. 33,6% prípadov šikany bolo formou vulgárnych nadávok a 18,7% prípadov formou agresívneho správania. Viac ako tretina prípadov šikany
nebola napriek s?ažnostiam vôbec riešená. [1]

Predstavte si, že ste sa opä? vrátili do školskej lavice a každý de? musíte svojmu spolužiakovi nosi? nové hra?ky, pretože len v?aka tomu vás nebude zosmieš?ova? v kolektíve,
nebude vám bra? desiatu ?i dokonca ubližova?. Presne to je príbeh malej Lucky, ktorá de? ?o de? nosila v školskej taške hra?ky, ktoré potom rozdávala svojim spolužia?kam. Ke? sa to dozvedela jej
matka, chcela situáciu okamžite rieši?, žia? neúspešne: Lucku musela nakoniec prihlási? na inú školu.

„Dôvody šikany môžu by? rôzne. Disharmonické, narušené rodinné prostredie, v ktorom die?a vyrastá, rodi?ia, ktorí die?a príliš trestajú alebo si ho nevšímajú, túžba upúta? pozornos?
spolužiakov ?i u?ite?ov a iné. Základom prevencie šikanovania je nau?i? deti zvláda? hnev a zlos?, by? empatickým  k správaniu a prežívaniu ?udí okolo seba, lepšie chápa? ich konanie,
rozpoznáva? emócie a pochopi? ich, tolerova? odlišnosti iných a tiež nau?i? sa rieši? bežné životné konflikty a hádky tak, aby to bolo v prospech veci a aby riešenie
neubližovalo iným,“ hovorí školská psychologi?ka prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Dnes už vieme s touto situáciou nie?o urobi?

Na Slovensku sa už nieko?ko rokov realizuje  program s názvom Druhý krok,  ktorý v školskom prostredí pomáha rieši? agresiu,
násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunika?né zru?nosti, morálne správanie, dobré sociálne vz?ahy, súdržnos? v triede a spoluprácu školy a
rodiny.

V roku 2014 sa v?aka podpore spolo?nosti GSK Slovensko podarilo vyškoli? a certifikova? 96 pedagógov z celého Slovenska. Program Druhý krok sa tak dostal do 54
škôl. Momentálne je do tohto projektu zapojených už 154 základných škôl, ktoré tento program zaradili do vyu?ovania v rámci predmetu etická výchova.

Fungovanie a prínos programu

Program funguje na princípe fotografií, ktoré zobrazujú konkrétnu emóciu, ?i situáciu – š?astné deti, deti smutné aj nahnevané. Zobrazuje aj vz?ahy v rodine ?i v škole. Špeciálne
vyškolený pedagóg vedie na základe týchto fotografii s de?mi diskusiu, pýta sa ich na zobrazené emócie, na to, ?i sa deti v takejto situácii ocitli, kedy a ako ju riešili. Napríklad,
v prípade negatívnych emócii sa snaží žiakov privies? k záveru, ako smutnému ?i nahnevanému kamarátovi pomôc?. U?itelia, ktorí s týmto programom už pracovali, zaznamenali vo svojej
triede ve?ký pokrok a pozorovali viaceré pozitívne reakcie a prejavy správania žiakov. Deti si viac ako dovtedy všímali emócie na tvárach svojich spolužiakov, za?ali ich postupne
identifikova? na základe neverbálnych prejavov a verbálne opisova?. Deti boli schopné vcíti? sa do prežívania iných – opísa?, ?o spolužiak
prežíva, ?i je sk?ú?ený, veselý a i. 

V sú?asnej uponáh?anej dobe je pre rodi?ov nesmiernou pomocou, ak sa die?a zdokonalí v sociálnych a komunika?ných zru?nostiach práve v?aka škole a pedagógom.
Rodi?ia mnohokrát ani netušia, ?o ich die?a v škole prežíva,
“ vysvet?uje psychologi?ka prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Pod?a aktuálnych prieskumov sa totiž až tretina opýtaných detí so
svojim trápením nikomu nezdôverí.[2]Program Druhý krok má zmysel a de?om skuto?ne pomáha. Niekedy až nato?ko, že práve deti vychovávajú svojich rodi?ov. Jedna moja
žia?ka bola svedkom rodi?ovskej hádky, ?o sa v sú?asných rodinách stáva pomerne ?asto. Práve ich šes?ro?ná dcéra im presne vysvetlila, ako majú konflikt vyrieši? a aké je dôležité, aby sa
udobrili,
“ dodáva s úsmevom prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., ktorá je zárove? odbornou garantkou programu Druhý krok.

U?itelia zdôraz?ujú prínos programu aj u výrazne introvertných detí, ktoré sa nechceli prejavi? v triede pred ostatnými žiakmi. Žiaci
postupne získali odvahu hovori? o sebe, o svojich pocitoch, zapoji? sa do sociálnej komunikácie. Program bol ú?inný aj u hyperaktívnych a nepozorných
detí
. Po?as prvých stretnutí programu síce reagovali zvýšenou hyperaktivitou, nepokojom a výbušnos?ou, ale postupne sa ich psychomotorický nepokoj zmenšoval, deti sa upokojili a
za?ali uplat?ova? sebaregulovanie emócií
.

Ú?inok programu sa ukázal aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií v triede, v ktorých za?ali deti používa? zru?nosti osvojené v modelových situáciách programu.
V?aka pravidlám, ktoré si so svojimi žiakmi u?itelia stanovili, sa deti za?ali navzájom viac po?úva?, prestali si skáka? do re?i a viac si pomáhajú.

 „Najvä?ším prínosom projektu je to, že sa s de?mi otvorene rozprávame o emóciách. Deti nie sú na to zvyknuté, že sa im niekto takto venuje, nevedia ?o sú to city. Projekt
je priamou a otvorenou komunikáciou o tom, ?o cítim a ve?mi tomu napomáhajú aj vyobrazené emócie na kartách
,“ hovoríMgr. Martina Re?i?árová, u?ite?ka na základnej škole v
Tren?íne.

1.septembra 2014 sme projekt Druhý krok predstavili aj známym osobnostiam

Aj mnohým známym osobnostiam záleží na tom, aby sa šikana vytratila z našich škôl. Program Druhý krok podporili také známe osobnosti  ako Petra Bernasovská, Roman Pomajbo, Zuzana
Va?ková, Nora Krch?áková ?i Petra Nagyová – Džerengová. Vzh?adom na to, že aj oni sú v prvom rade rodi?ia, ve?mi dobre vedia, aké je dôležité u?i? deti pochopeniu, vzájomnej úcte a hlavne
empatii. „Mám dve deti a zaujíma ma, ?o im môže škola da? do života. Výu?ba je vä?šinou zameraná len na faktické údaje, ktoré si dnes už môže každý ve?mi jednoducho vyh?ada? kdeko?vek na
internete. Ale pod?a skúseností vieme, že ?loveka neformujú len základné vedomosti, ale najmä to, ako sa nau?í komunikova?, zapadnú? do kolektívu, ako dokáže zvláda? svoje emócie,“
podotkla
redaktorka Petra Bernasovská. Ako dodáva: „Možno práve táto nadstavba je tým, ?o robí aj z priemerných študentov v škole úspešných ?udí v živote. Preto som ve?mi rada, že do škôl
prichádza projekt Druhý krok. Takáto emocionálna výchova je aj preventívnym programom proti agresii u detí. Ak chceme všeobecne lepšiu, vyspelejšiu spolo?enskú kultúru, musíme na tom za?a?
pracova? už s de?mi.“

Program Druhý krok vypracovala organizácia Committee for Children zo Seatllu, USA, no už viac ako  15 rokov je sú?as?ou školského vyu?ovania aj v krajinách Európy: vo Fínsku, Nemecku,
Nórsku, Dánsku, Švédsku, Ve?kej Británii, Islande, Lotyšsku. V rokoch 2003 – 2007 bola jeho efektívnos? overovaná aj na slovenských školách. Úspešne – o ?om sved?í aj akreditácia, udelená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva dokonca odporú?a používa? program Druhý krok ako u?ebnú pomôcku v rámci vyu?ovania, ale aj mimo vyu?ovacích hodín
v práci psychológov ?i špeciálnych a sociálnych pedagógov.

 

OZ Profkreatis

Ob?ianske združenie Profkreatis vytvára rôzne aktivity pre ?udí už od predškolských zariadení, cez obdobie školskej dochádzky, pokra?uje prípravou programov zameraných na kariérny
rast pre vysokoškolákov až po ich profesijný život. Okrem vzdelávania poskytuje aj psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické a školsko – psychologické služby, prevenciu, diagnostiku a
konzultácie s rodi?mi detí s poruchami u?enia ?i správania. Práve OZ Profkreatis zastrešuje fungovanie programu Druhý krok na Slovensku a organizuje certifikované a akreditované vzdelávanie
pre pedagógov, ktorí s týmto programom chcú pracova?.

www.profkreatis.sk

Spolo?nos? GSK Slovensko

Spolo?nos? GSK je celosvetovo jednou z najvä?ších nadnárodných farmaceutických spolo?ností orientovaných na výskum a vývoj. Ich poslaním je nap??a? potreby ?udstva v oblasti
zdravotníctva a umožni? tak ?u?om prežíva? svoj život aktívnejšie, cíti? sa lepšie a ži? dlhšie. Okrem farmaceutickej sféry sa venuje aj filantropickým aktivitám, prostredníctvom ktorých pomohli pri
realizácii už nieko?kým spolo?ensko-prospešným projektom. Jedným z nich je aj projekt DRUHÝ KROK, ktorému sa v?aka podpore GSK podarilo vo februári 2014 preškoli? a certifikova? 96 pedagógov z 54
škôl z celého Slovenska.

www.gsk.sk, www.gsk.com

druhykrok.sk

V prípade dopl?ujúcich informácií, kontaktuje:

Viera Prievozníková, prievoznikova@webster.sk, 0948 071 710

[1] Zdroj: http://www.sikana.org/pdf/sirotova.pdfhttp://www.sikana.org/pdf/sirotova.pdfwww.prevenciasikanovania.sk : www.prevenciasikanovania.skwww.prevenciasikanovania.skwww.prevenciasikanovania.sk.

[2] Zdroj: www.prevenciasikanovania.sk.